Skolgårdens lärande

Föreläsningen handlar om lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete.  Hur man lyfter och handleder kollegor.  Jag ger er mina tankar, reflektioner och praktisk erfarenhet och min utarbetade metodik.

Samverkan mellan skola och fritidshem

Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning för er som vill utveckla samverkan. Föreläsningen berör samverkan på organisations, grupp- och individ nivå. Lärare i fritidshems yrkesfunktion, kunskap och kompetens lyfts fram.

Autism och ADHD i skolan

Alexander Skytte blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till Autistens överlevnadsguide till skolan

Fritidshemmets uppdrag

Denna föreläsning är en kort grundutbildning som berör fritidshemmets uppdrag med stöd i skollag och läroplan. Kursen är en introduktion till arbete i fritidshem. I föreläsningen berörs bland annat planering, systematisk kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap i fritidshem.

Lekotek-pedagogik

I leken utvecklar barn sina förmågor, kunskaper och sociala färdigheter. Att låta barn låna utrustning för att utveckla leken som är kopplat till deras egna förmågor och intressen leder till en social integration och gemenskap. Ett Lekotek bidrar till ökad trygghet och tillit för både rastverksamhet och till fritidsverksamheten.

Det blomstrande arbetslagets framgångsfaktorer

Hur kan arbetslaget jobba mot läroplansmålen och en ökad kvalitet i fritidshemmets verksamhet? I den här föreläsningen lyfts metoder och verktyg för hur arbetslaget tillsammans kan jobba på utvecklande sätt som leder till hög måluppfyllelse och ökad trivsel på arbetsplatsen.

Leda utvecklingsprocesser på fritidshemmet

Att leda verksamheten i fritidshemmet innebär att leda arbetslaget genom olika processer Det pågår flera parallella utvecklingsprocesser samtidigt på ett fritidshem både i elevgruppen och kollegiet.

Fritidspedagogiskt lärande

En uppskattad inspirationsföreläsning kring fritidshem, för fritidshemmets personal med utgångspunkt i det fritidspedagogiska arbetet. En blandning av teoretisk förankring och praktiska exempel att ta med sig till sin egna verksamhet

Framgångsrik undervisning i fritidshem

Hadar Nordin, årets lärare i fritidhem 2023, berättar om framgångsfaktorer i sitt arbete. Med fokus på att utveckla verksamheten men med särskilt öga för de barn som kan upplevas som “utmanade” eller “krävande”, berättar Hadar om sitt arbete.

Specialpedagogik i fritidshem

Den här föreläsningen ges av specialpedagog Annelie Karlsson som skrivit boken “Specialpedagogik för fritids”. Den handlar om både hur vi bättre kan förstå vad eleverna gör och varför. 

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Tydliggörande pedagogik kan vara mycket mer än bildstöd. Genom att använda olika delar av den tydliggörande pedagogiken ger vi barnen struktur och en förförståelse för vad som ska hända.

Tydliggörande pedagogik i anpassad grundskola

Tydliggörande pedagogik används ofta i den anpassade skolan. Hur kan vi utveckla det vidare? Vi tittar på konkreta exempel på hur vi kan ge eleverna en skoldag som är begriplig, hanterbar och meningsfull.