Barn som utmanar
Barn som utmanar
[pullquote align=center] Inställt! [/pullquote]   Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende.   Dagens upplägg 08.00-08:30 registrering  08:30-10.00  Vadå utmana? - Varför vuxna utmanas av barn som inte lyder. Bo Hejlskov Elvén problematiserar runt de mål som finns i olika verksamheter. Barn och unga förväntas klara att både nå pedagogiska mål och att vara följsamma och lydiga. Hur blir det för de barn som saknar förutsättningar för detta? Bo kommer att väcka tankar runt förskolan, fritidshemmet och skolans mål, hur vuxna förväntas arbeta med barnen och att bemötandet är avgörande för om barn kan lyckas. För att vi vuxna ska förstå hur vårt bemötande påverkar så får vi ta del av föreläsarens modell med etiska cirklar.  10.00-10:30 kaffe 10:30 -12.00 Pedagogiken i praktiken – arbetssätt för att fler ska lyckas Både barn och vuxna behöver en hanterbar vardag. När de barn som utmanar oss mest får rätt stöd så förbättras studieron och tryggheten ökar. Något som också förbättrar både barn och vuxnas arbetsmiljö. Annelie Karlsson tar upp situationer som kan göra barn och elever oroliga. Hennes erfarenhet är att situationerna liknar varandra i allt från förskola till vuxenutbildning. Övergångar, schemabrytande aktiviteter, plötsliga förändringar, trängsel och kravfyllda situationer behöver mötas med förståelse, förberedelse och struktur. Annelie ger konkreta förslag och tankar om hur vi kan minska stressen och öka lärandet.  12.00-13.00 Lunch 13.00-14:30 Skolgården – aktivt ledarskap och struktur ger förutsättningar för ökat välmående, måluppfyllelse och trygghet.  Skolgårdsläraren Gustav Sundh berättar om sitt arbetssätt på skolgården. Han delar med sig av hur han arbetar och varför. När Gustav arbetar på skolgården så ger han stöd till de barn som utmanar oss mest. De får lyckas, de blir stärkta och kan utveckla sin självbild. Genom en lekfullhet som genomsyras av struktur, omtanke och tydlighet stärks barnen på Skolgården. Starka barn som får känna att de kan kommer ha ökad möjlighet att lyckas även inne i klassrummet och på sin fritid.  14:30-15.00 Em-fika 15.00-16:30  Att bli en pratbar vuxen – hur kan vuxna bli någon som barn och elever kan ta stöd av för att hitta sina egna strategier.  Både för att lyckas i måluppfyllelse och att hamna rätt socialt behöver barn och unga strategier. Petra Krantz Lindgren kommer att beskriva några vanliga kommunikationsmisstag som vuxna gör och hur man kan göra i stället. I föreläsningen beskriver Petra olika sätt att kommunicera och knyter an till så väl erfarenhet som forskning till varför dessa modeller och förhållningssätt fungerar. Att lyssna in och förstå, mitt i vår hektiska vardag, det kanske låter omöjligt. Med Petra Krantz Lindgrens beskrivning av arbetssätt så ökar vår möjlighet att klara att lyssna, förstå och ge förutsättningar för att hitta verksamma och sunda strategier.  Om föreläsarna: Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 15 språk hittills. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med utbildningar i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger. Hon är författare till succéboken Med känsla för barns självkänsla som sålts i över 100 000 exemplar i Sverige och översatts till sju språk. Petra anlitas också som föräldrarådgivare i radioprogrammet Fatta Familjen och har den populära podden Relatera mera (tillsammans med David Edfelt). Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov.  Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare. Han har arbetat som fritidspedagog sen 2003 och har sedan många år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten. Gustav har ett specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt och ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Han kallar sig Skolgårdslärare och utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. Han är en flitig föreläsare runt om i Sverige och delar sina idéer och betraktelser genom bloggen ”Skolgårdsläraren”. Om ni är en förening, bokförlag, lokal entreprenör eller någon annan som är intresserad av att ha utställningsbord så kontakta Utbildning Norr. 
Läs mer
Digital föreläsning – Årets lärare i fritidshem 2023
Digital föreläsning – Årets lärare i fritidshem 2023
Hadar Nordin, årets lärare i fritidhem 2023, berättar om framgångsfaktorer i sitt yrkesutövande. Med fokus på att utveckla verksamheten men med särskilt öga för de barn som kan upplevas som “utmanande” eller “krävande”, berättar Hadar om sitt arbete. En engagerande föreläsning som ger grund åt fritidshemmets viktiga arbete. Målgruppen är lärare i fritidshem, personal i fritidshem och rektorer. Innehåll:
 • Förutsättningar
 • Fritidshemmets arbetslag
 • Planera, genomföra, utvärdera
 • Kartläggning
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Utveckling och fortbildning
 • Pedagogiskt bemötande
 • Konkreta undervisningstips för verksamheten
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 27 maj 2024, 19.00-20.30 28 maj 2024, 09.00-10.30.
Läs mer
Fokus Fritidspedagogik
Fokus Fritidspedagogik
Fokus Fritidspedagogik är en sida fylld med inspiration för dig som arbetar i fritidshem. Utöver det innehåll som sidan erbjuder finns det även möjlighet att teckna medlemskap för fritidshem. Då får ni tillgång till ytterligare material såsom inspelade föreläsningar, fortbildningsmoduler, rabatt på konferenser och föreläsningar samt tidskriften Fokus Fritidspedagogik (Priset avser per skolenhet, dvs samtliga fritidshem vid samma skola.) Medlemssidorna öppnar 1/5 och medlemskap som tecknas innan påbörjas först den 1/5.Då innehållet på sidan är under uppbyggnad kommer vi erbjuda 2 extra månader för de som tecknar medlemskap innan 1/6 2024. Det innebär att halvår= 8månader och helår = 14 månader.  
1200 kr2200 kr Välj alternativ
Framgångsrik undervisning i fritidshem
Framgångsrik undervisning i fritidshem
Framgångsrik undervisning i fritidshem är en heldagskonferens för personal i fritidshem, rektorer och huvudmän. Dagen har ett tydligt fokus på hur planering, medvetet genomförande och utvärdering kan bidra till ökad kvalitet och måluppfyllelse i fritidshem. Här möts forskning och praktiknära exempel som tillsammans ger en bild av hur undervisningen i fritidshem kan bli både effektiv och framgångsrik.
Boka minst 5 platser så bjuder vi rektorn! Ta kontakt för att ta del av erbjudandet!
Konferensen kan ses på plats i följande städer, eller digitalt. Jönköping 20 maj: Lokal meddelas senare Digitalt 20 maj Stockholm 7 juni: Lokal meddelas senare
Dagens upplägg 08.30-09.00 registrering  09.00-10.00  Elevers delaktighet som resurs i fritidshemmets planeringsarbete  Helene Elvstrand biträdande professor inriktning fritidshem vid Linköpings universitet lyfter i sin föreläsning fram begreppet delaktighet och vad det kan betyda i fritidshemmet. Exempel ges kring möjligheter och hinder i arbetet med delaktighet och vad reellt inflytande kan vara mer än att ge förslag på aktiviteter och göra val. I föreläsningen lyfts också fram elevers perspektiv på delaktighet och vad de ser som betydelsefullt i sin vardag 10.00-10:45 kaffe och mingel  10:45 -12.00 Grej of the day - Microplanering I fritidshem ”Grej of the Day-ett mikrokoncept med makroeffekter” Föreläsaren, författaren och fd läraren Micke Hermansson berättar om hur ett koncept byggt på mikrolektioner totalt fick honom att ändra synsättet i sin undervisning. Idag används GOTD i klassrum, förskolor och fritidshem världen över. I denna föreläsning så ger Micke grunderna och redskapen för alla som vill börja ”greja” - kanske redan i morgon?! 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.45 Planera, genomföra och analysera fritidsverksamhet. I denna föreläsning beskriver Hadar Nordin på ett praktiknära sätt hur planering, genomförandet och utvärdering kan genomföras i fritidshem. Med konkreta verksamhetsexempel från sin egen praktik visar Nordin på hur enkelt och effektivt det kan vara med ett medvetet och systematiskt arbetssätt. 13.50-15.00 - Värdegrund, normkritik och självinsikt för ökad måluppfyllelse! Hur påverkar formella läroplaner och värdegrunden pedagogens handlingsfält? Vilka ramar och riktlinjer har vi för att kunna definiera och utveckla den pedagogiska verksamheten? Andréas Nyberg reflekterar kring den fritidspedagogika kärnan och hur alla som arbetar i fritidshem ,med hjälp av systematiskt reflektion av det egna förhållningssättet, kan bidra till en ökad måluppfyllelse för fritidshemmets verksamhet. 15.00-15.30 Em-fika 15.30-16:30 Barncentrerad utvärdering i fritidshem Föreläsaren Karin Lager presenterar en modell för utvärdering i fritidshem som bygger på professionens egna tankar om vad och hur de utvärderar i fritidshem och hur de önskar utvärdera framöver. Modellen är använd i några fritidshem och resultat från det arbetet belyser även hur fritidshemmets utvärderingar kan bli till kunskap i rektors och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Föreläsningen innehåller också aktuell forskning om utvärdering i fritidshem och belyser normer kring utvädring samt vad som eventuellt inte blir utvärderat.  
900 kr2150 kr Välj alternativ
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Denna föreläsning är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
 • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
 • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
 • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, fritidspedagog, föreläsare och författare. Tid: 5/4, 09.00-10.30. Priset avser per person. Länk skickas dagen innan.      
500 kr Lägg till i varukorg
Samverkan mellan skola och fritidshem (Digitalt)
Samverkan mellan skola och fritidshem (Digitalt)
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken ”Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust” Tid: 27/5 (09.00-10.30) 29/5 (09.00-10.30)
Läs mer