Barn som utmanar
Barn som utmanar
Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende. Göteborg 1 september: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 Stockholm 7 september: Lokal meddelas senare Linköping 3 oktober: Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7 Örebro 17 oktober: Conventum, Olof Palmes Torg 1 Härnösand 24 oktober: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3. Dagens upplägg 08.00-08:30 registrering  08:30-10.00  Vadå utmana? - Varför vuxna utmanas av barn som inte lyder. Bo Hejlskov Elvén problematiserar runt de mål som finns i olika verksamheter. Barn och unga förväntas klara att både nå pedagogiska mål och att vara följsamma och lydiga. Hur blir det för de barn som saknar förutsättningar för detta? Bo kommer att väcka tankar runt förskolan, fritidshemmet och skolans mål, hur vuxna förväntas arbeta med barnen och att bemötandet är avgörande för om barn kan lyckas. För att vi vuxna ska förstå hur vårt bemötande påverkar så får vi ta del av föreläsarens modell med etiska cirklar.  10.00-10:30 kaffe 10:30 -12.00 Pedagogiken i praktiken – arbetssätt för att fler ska lyckas Både barn och vuxna behöver en hanterbar vardag. När de barn som utmanar oss mest får rätt stöd så förbättras studieron och tryggheten ökar. Något som också förbättrar både barn och vuxnas arbetsmiljö. Annelie Karlsson tar upp situationer som kan göra barn och elever oroliga. Hennes erfarenhet är att situationerna liknar varandra i allt från förskola till vuxenutbildning. Övergångar, schemabrytande aktiviteter, plötsliga förändringar, trängsel och kravfyllda situationer behöver mötas med förståelse, förberedelse och struktur. Annelie ger konkreta förslag och tankar om hur vi kan minska stressen och öka lärandet.  12.00-13.00 Lunch 13.00-14:30 Skolgården – aktivt ledarskap och struktur ger förutsättningar för ökat välmående, måluppfyllelse och trygghet.  Skolgårdsläraren Gustav Sundh berättar om sitt arbetssätt på skolgården. Han delar med sig av hur han arbetar och varför. När Gustav arbetar på skolgården så ger han stöd till de barn som utmanar oss mest. De får lyckas, de blir stärkta och kan utveckla sin självbild. Genom en lekfullhet som genomsyras av struktur, omtanke och tydlighet stärks barnen på Skolgården. Starka barn som får känna att de kan kommer ha ökad möjlighet att lyckas även inne i klassrummet och på sin fritid.  14:30-15.00 Em-fika 15.00-16:30  Att bli en pratbar vuxen – hur kan vuxna bli någon som barn och elever kan ta stöd av för att hitta sina egna strategier.  Både för att lyckas i måluppfyllelse och att hamna rätt socialt behöver barn och unga strategier. Petra Krantz Lindgren kommer att beskriva några vanliga kommunikationsmisstag som vuxna gör och hur man kan göra i stället. I föreläsningen beskriver Petra olika sätt att kommunicera och knyter an till så väl erfarenhet som forskning till varför dessa modeller och förhållningssätt fungerar. Att lyssna in och förstå, mitt i vår hektiska vardag, det kanske låter omöjligt. Med Petra Krantz Lindgrens beskrivning av arbetssätt så ökar vår möjlighet att klara att lyssna, förstå och ge förutsättningar för att hitta verksamma och sunda strategier.  Om föreläsarna: Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 15 språk hittills. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med utbildningar i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger. Hon är författare till succéboken Med känsla för barns självkänsla som sålts i över 100 000 exemplar i Sverige och översatts till sju språk. Petra anlitas också som föräldrarådgivare i radioprogrammet Fatta Familjen och har den populära podden Relatera mera (tillsammans med David Edfelt). Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov.  Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare. Han har arbetat som fritidspedagog sen 2003 och har sedan många år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten. Gustav har ett specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt och ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Han kallar sig Skolgårdslärare och utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. Han är en flitig föreläsare runt om i Sverige och delar sina idéer och betraktelser genom bloggen ”Skolgårdsläraren”. Om ni är en förening, bokförlag, lokal entreprenör eller någon annan som är intresserad av att ha utställningsbord så kontakta Utbildning Norr. 
1995 kr2495 kr Välj alternativ
Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem är en mässa för dig som arbetar i fritidshem eller arbetar på förvaltningsnivå med utveckling av fritidshemverksamhet. Mässan kommer att hållas i två kommuner under 2024. Temat 2024 är: Natur, teknik och samhälle och har sin utgångspunkt i kapitel 4 (LGR22) med fokus på:
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Här blandas workshops, föreläsningar, forskardialoger med open space-forum. Dessutom deltar ett stort antal relevanta utställare med koppling till temat och fritidshemsverksamhet. Medverkande (uppdateras kontinuerlig): Beppe Singer  Linnea Malmsten  
Inbjudan utställare och samarbetspartners Är du intresserad av att delta som utställare? Fyll i detta formulär! Anmälan öppnar i maj 2022.
Läs mer
Förhandsboka! Fritidspedagogik – en handbok för fritidspedagoger
Förhandsboka! Fritidspedagogik – en handbok för fritidspedagoger
Detta är en förhandsbokning som inte är bindande. Ett mail kommer skickas när boken finns till försäljning. Boken beräknas finnas i tryck hösten 2023. Priset är inklusive moms men frakt tillkommer.   Se mer info om boken längre ned.
195 kr Lägg till i varukorg
Fritidspedagogisk förmiddag
Fritidspedagogisk förmiddag

Välkommen till en förmiddag där Olof Jonsson, Irina Eriksson och Hadar Nordin bjuder in till digital halvdagskonferens och kollegial reflektion.

09.00-09.50 Olof Jonsson - "Planera för lek ute och inomhus"
 • Vad är lek?
 • Lekresponsiv undervisning
 • Skapa miljöer för lek
 • Pedagogens förhållningssätt till lek
10.00-10.50 Irina Eriksson - "Barnsyn och pedagogiskt bemötande i fritidshem"
 • Bemöta barn på ett respektfullt sätt
 • Att våga stå på barnets sida!
 • Astrid Lindgrenska barnskildringar av normbrytande barn
 • Behovstrappan och isbergsmodellen som teroretisk utgångspunkt
11.00-11.45 Hadar Nordin - "Samverkan mellan skola och fritidshem"
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
11.45-12.00 Avslutande frågestund Priser (exkl moms): 1-9 Personer 400 kr per person. 10-15 personer 3.500 kr 16-25 personer 5.000 kr 26-40 personer 9.500 kr
400 kr9500 kr Välj alternativ
Rasten – Lek, rörelse och social gemenskap (Västerås och Digitalt 8/5)
Rasten – Lek, rörelse och social gemenskap (Västerås och Digitalt 8/5)
Nu även digitalt (pga fullsatt i Västerås) 950kr per person.
08.15 - 09.00 Incheckning 09.00 - 09.10 Moderator inleder 09.10 - 09.50 - Hadar Nordin - Rasten, gemenskap och lärande! Hadar arbetar med rast utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på KASAM (känsla av sammanhang). Han fokuserar på vilka faktorer med rasten som skapar och vidmakthåller gemenskap, hälsa och grund för lärande hos eleverna.
Rasten är en arena som ofta fylls av aktiviteter. Hadar vill fylla den med en känsla av sammanhang och konstruktiva sociala relationer. Aktiviteter är inte målet. Målet är gemenskap, hälsa och trygghet. Rasten är också ur ett specialpedagogiskt perspektiv en utmärkt arena för att bygga relationer med elever som utmanar de pedagogiska gränserna och skapa tillit och möjlighet till att växa och utvecklas.
[hr]
10.00-10.30 - Kristin Ekblom, Projektledare Rörelsesatsning i skolan. Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Kristin Ekblom, projektledare för rörelsesatsningen, berättar om arbetet.
[hr]
10.30-10.50 - Kaffepaus
[hr]
10.50-12.00 - Olof Jonsson - Rastaktivism i Sverige. Olof har under sina många år i yrket inom fritidshem och skola, utvecklat såväl fritidshemmets verksamhet som rastverksamheten i grundskolan. Att han just inriktar sig på leken har fallit sig naturligt då det alltid har varit en stor del av hans yrke. Att leken stundom också är ett missförstått, och kanske även eftersatt, område under skolans tak har inneburit att Olof valt att fördjupa sig i detta utifrån olika perspektiv. Här ges utrymme för grundskolans-, fritidshemmets- och förskoleklassens perspektiv.
Men...Det allra viktigaste perspektivet är ändå barnets!
[hr]
12.00-13.00 Lunch
[hr]
13.00-14.00 Forskarföreläsning Eva Kane. Playwork på rasten. Eva arbetar sedan länge på Stockholms universitet med Grundlärarprogrammet mot fritidshem. Hon har bott i Belfast i 19 år och där arbetade hon med Playwork på olika sätt. Denna föreläsning fokuserar hur man kan planera för lek på rasten med hjälp av Playworks förhållningssätt och teorier. Det kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med barnkonventionens artikel 31 och barns rätt till lek i en kontext där rasten tenderar att koloniseras av lärandemål.
[hr]
14.10-15.10 Gustav Sundh - Nyckeln till skolgårdens lärande. Gustav har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han, liksom Olof Jonsson, blivit en förebild för en hel yrkeskår. Gustav ger er sina tankar, reflektioner och sin utarbetade metodik.Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.
[hr]
15.10-15.30 - Fika
[hr]
15.30-16.00 - Frågestund/Paneldebatt
¨(Preliminärt körschema)
950 kr Välj alternativ
Samverkan mellan skola och fritidshem (Nedladdningbar)
Samverkan mellan skola och fritidshem (Nedladdningbar)
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
2000 kr6000 kr Välj alternativ
Fritidshemssymposium
Fritidshemssymposium
Göteborg 27/10 Norrköping 17/11 Umeå 1/12
Här kommer inom kort mer information inför Fritidshemssymposium 2023 i höst. Anmälan öppnar i april. Frågor om utställning och samarbete via denna sida.
Läs mer