Barn som utmanar
Barn som utmanar
Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende. Göteborg 1 september: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 Stockholm 7 september: Lokal meddelas senare Linköping 3 oktober: Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7 Örebro 17 oktober: Conventum, Olof Palmes Torg 1 Härnösand 24 oktober: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3. Dagens upplägg 08.00-08:30 registrering  08:30-10.00  Vadå utmana? - Varför vuxna utmanas av barn som inte lyder. Bo Hejlskov Elvén problematiserar runt de mål som finns i olika verksamheter. Barn och unga förväntas klara att både nå pedagogiska mål och att vara följsamma och lydiga. Hur blir det för de barn som saknar förutsättningar för detta? Bo kommer att väcka tankar runt förskolan, fritidshemmet och skolans mål, hur vuxna förväntas arbeta med barnen och att bemötandet är avgörande för om barn kan lyckas. För att vi vuxna ska förstå hur vårt bemötande påverkar så får vi ta del av föreläsarens modell med etiska cirklar.  10.00-10:30 kaffe 10:30 -12.00 Pedagogiken i praktiken – arbetssätt för att fler ska lyckas Både barn och vuxna behöver en hanterbar vardag. När de barn som utmanar oss mest får rätt stöd så förbättras studieron och tryggheten ökar. Något som också förbättrar både barn och vuxnas arbetsmiljö. Annelie Karlsson tar upp situationer som kan göra barn och elever oroliga. Hennes erfarenhet är att situationerna liknar varandra i allt från förskola till vuxenutbildning. Övergångar, schemabrytande aktiviteter, plötsliga förändringar, trängsel och kravfyllda situationer behöver mötas med förståelse, förberedelse och struktur. Annelie ger konkreta förslag och tankar om hur vi kan minska stressen och öka lärandet.  12.00-13.00 Lunch 13.00-14:30 Skolgården – aktivt ledarskap och struktur ger förutsättningar för ökat välmående, måluppfyllelse och trygghet.  Skolgårdsläraren Gustav Sundh berättar om sitt arbetssätt på skolgården. Han delar med sig av hur han arbetar och varför. När Gustav arbetar på skolgården så ger han stöd till de barn som utmanar oss mest. De får lyckas, de blir stärkta och kan utveckla sin självbild. Genom en lekfullhet som genomsyras av struktur, omtanke och tydlighet stärks barnen på Skolgården. Starka barn som får känna att de kan kommer ha ökad möjlighet att lyckas även inne i klassrummet och på sin fritid.  14:30-15.00 Em-fika 15.00-16:30  Att bli en pratbar vuxen – hur kan vuxna bli någon som barn och elever kan ta stöd av för att hitta sina egna strategier.  Både för att lyckas i måluppfyllelse och att hamna rätt socialt behöver barn och unga strategier. Petra Krantz Lindgren kommer att beskriva några vanliga kommunikationsmisstag som vuxna gör och hur man kan göra i stället. I föreläsningen beskriver Petra olika sätt att kommunicera och knyter an till så väl erfarenhet som forskning till varför dessa modeller och förhållningssätt fungerar. Att lyssna in och förstå, mitt i vår hektiska vardag, det kanske låter omöjligt. Med Petra Krantz Lindgrens beskrivning av arbetssätt så ökar vår möjlighet att klara att lyssna, förstå och ge förutsättningar för att hitta verksamma och sunda strategier.  Om föreläsarna: Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 15 språk hittills. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med utbildningar i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger. Hon är författare till succéboken Med känsla för barns självkänsla som sålts i över 100 000 exemplar i Sverige och översatts till sju språk. Petra anlitas också som föräldrarådgivare i radioprogrammet Fatta Familjen och har den populära podden Relatera mera (tillsammans med David Edfelt). Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov.  Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare. Han har arbetat som fritidspedagog sen 2003 och har sedan många år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten. Gustav har ett specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt och ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Han kallar sig Skolgårdslärare och utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. Han är en flitig föreläsare runt om i Sverige och delar sina idéer och betraktelser genom bloggen ”Skolgårdsläraren”. Om ni är en förening, bokförlag, lokal entreprenör eller någon annan som är intresserad av att ha utställningsbord så kontakta Utbildning Norr. 
500 kr2495 kr Välj alternativ
Sale! Förskolan som skyddsfaktor
Förskolan som skyddsfaktor
Förskolan som skyddsfaktor är en konferens som lyfter förskolans viktiga roll ur ett samhällsperspektiv. Hur kan förskolan vara en skyddsfaktor för barn som riskerar att hamna i utsatthet eller utanförskap? Målgrupp:  Personal som arbetar i förskola eller annan verksamhet som möter barn i förskoleåldern. Datum: Sundsvall 10/10, Gävle 11/10, Västerås och digitalt 29/11.
Boka-tidigt-pris (1950:-) för fysisk konferens gäller fram till 30/6

Innehåll

08.00 - Registrering och kaffe 08.30- 10.00- Petra Krantz Lindgren - Med känsla för barns självkänsla  Alla pratar om självkänsla, men vad är självkänsla egentligen? Varför är det så viktigt? Och hur kan man som pedagog i förskolan ge näring åt barnens självkänsla? Detta är frågor som Petra ger svar på i sin föreläsning. 10.00-10.30 - Fika 10.30-12.00 - Annelie Karlsson - Lärmiljöer och känsla av sammanhang i förskolan Förskolan är viktig för alla barn. För barn som av olika anledningar har det svårt i livet kan förskolan vara livsviktig. När mycket kraft och energi går åt till det som är svårt blir tydlighet extra viktigt. En tydlighet som skapar trygghet.  Barnen behöver en lärmiljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull. I den här föreläsningen får ni ta del av konkreta arbetssätt. Ni får exempel utifrån lärmiljöns tre delar, social, pedagogisk och fysisk. 12.00-13.00 - Lunch 13.00-14.30 - Anneli Nielsen - Barn som far illa I varje förskolegrupp finns ett till två barn som far illa i sin hemmiljö. Förskolan är en av de viktigaste skyddande miljöerna för dessa barn. Vilka är de här barnen och hur kan pedagoger i förskolan se, förstå och möta dem? 14.30-15.00 - Fika 15.00-16.30 - Tomas Kaya - Barn i utsatthet Tomas föreläser om sin egen uppväxt som barn i utsatthet. Idag jobbar han som förskolepedagog och i föreläsningen lyfter han ”röda flaggor” för barn i förskolan som lever i utsatthet (fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse). Avslutningsvis berättar Tomas en berörande historia om sin förskollärare, Waltraut, när han var liten. En person som kom att betyda väldigt mycket för Tomas.

Om föreläsarna

Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. Hon arbetar kontinuerligt med specialpedagogiska insatser i fyra olika förskolor. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov. Annelie har fördjupade kunskaper inom Tydliggörande pedagogik och Lågaffektivt bemötande. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med utbildningar i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger. Hon är författare till succéboken Med känsla för barns självkänsla som sålts i över 100 000 exemplar i Sverige och översatts till sju språk. Petra anlitas också som föräldrarådgivare i radioprogrammet Fatta Familjen och har den populära podden Relatera mera (tillsammans med David Edfelt). Anneli Nielsen är i grunden examinerad idrottslärare och specialpedagog och arbetar idag som Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Anneli forskar om barn som far illa och undervisar inom detta område på annat förskollärar-, specialpedagog- och speciallärarprogrammen, där hon är en uppskattad föreläsare och lärare. Anneli föreläser om olika områden som rör barn som far illa, som till exempel våld i nära relation och barn och ungas situation när våld förekommer i familjen. Nielsen är redaktör för antologin: En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet (2022) Tomas Kaya är förekolepedagogoen som är känd under namnet “Förskolefnatt” på Tiktok. Där delar han med sig av sin barnsyn och stöttar pedagoger runtom i landet. Tomas brinner för förskolans verksamhet och barnens rättigheter. Uppvuxen i en dysfunktionell familj, kantad av missbruk och hederskultur berättar Tomas sin egen historia om hur han tog sig ut. Han brinner för att stärka förståelsen för barn som bär med sig trauman. Många känner nog också igen Tomas som finalist i Talang 2022.
1200 kr1950 kr Välj alternativ