Arrangemang organiserade av Utbildningnorr

Barn som utmanar (Malmö, Skellefteå, Östersund)
Barn som utmanar (Malmö, Skellefteå, Östersund)
Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende. Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 14 språk hittills. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med vuxna som vill utveckla sina relationer med barn – vuxna som längtar efter ömsesidig respekt och samarbete. Petra har en grundutbildning i psykologi, samtal och kommunikation. Hon har också skrivit en doktorsavhandling i statsvetenskap med inriktning mot politisk psykologi, där hon fördjupat sig i hur våra tankar och känslor hänger ihop (eller inte hänger ihop) med vad vi väljer att göra i olika situationer. Annelie Karlsson har lång erfarenhet av särskilt stöd. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.  Annelies kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område hon har fördjupat sig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare. Han har arbetat som fritidspedagog sen 2003 och har sedan många år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten. Gustav har ett specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt och ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Han kallar sig Skolgårdslärare och utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. Han är en flitig föreläsare runt om i Sverige och delar sina idéer och betraktelser genom bloggen "Skolgårdsläraren".
2495 kr Välj alternativ
Konferens: Fritidspedagogik 2022 Göteborg 1:a september
Konferens: Fritidspedagogik 2022 Göteborg 1:a september
Fritidspedagogik 2022 är en konferens för dig som arbetar i fritidshem. Och, för dig som är rektor, eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Elza föreläser utifrån sin nya bok "Skärmstark - en handbok för vuxna om unga och skärmar" Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag. Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås. Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Mikael föreläser om barns nära relationer i fritidshem. Mikael utgår ifrån sin egen och andras forskning kring relationer, relationsskapande och kommunikation. Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han blivit en förebild för en hel yrkeskår. Annelie Karlsson är specialpedagog, författare, föreläsare och fd. rektor. Annelie är flitigt anlitad som föreläsare och har bland annat skrivit boken "Specialpedagogik i fritidshem". Annelie föreläser om lärmiljöns inverkan i pedagogiska verksamheter och hur vi på fritids kan anpassa vår verksamhet för att inkludera alla elever. Hadar Nordin har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken "Fritidspedagogik - ett komplement eller fundament!?" som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om samverkan mellan skola och fritidshem.   I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare.
2195 kr Lägg i varukorg
Fritidshemssymposium 2022
Fritidshemssymposium 2022
Boka senast 30/6 till boka-tidigt pris! 1800kr!
Målgrupp: Alla som arbetar i fritidshem, rektorer samt lärarutbildare vid högskolor och universitet. Föreläsare: Monica Orwehag, Karin Lager, Eva Kane, Anna-Lena Ljusberg, Helene Elvstrand, Birgit Andersson. Plats: Stockholm 26/10 och Malmö 18/11 Tid: 08.30-16.00 Moderator: Hadar Nordin
Tema: Fritidspedagogisk undervisning
 

Karin Lager är universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskar om policy- och kvalitetsfrågor i fritidshem. Karin har bland annat tagit fram ett material om kvalitet och kvalitetsarbete i fritidshem tillsammans med Skolverket samt medverkat i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om arbetssätt i fritidshem.

I ett forskningsprojekt om barns fritid i fritidshem har Karin bland annat identifierat kvalitetsaspekter som viktiga förutsättningar för fritidspedagogisk undervisning. I föreläsningen belyses kvalitetsaspekter ur både barn- och personalperspektiv och visar hur lärares arbete med undervisningsuppdraget relaterar till både materiella och personella förutsättningar.


Eva Kane, filosofie doktor och lektor i barn- och ungdomsvetenskap och Anna-Lena Ljusberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot fritidspedagogik och lärande, berättar om deras aktionsforskningsprojekt som tillsammans med fritidshemspersonal utforskade hur man kan göra för att verksamheten ska ”utgå från elevers intressen, behov och erfarenheter”.

Föreläsningen handlar om olika metoder för inventering av eleverna och diskuterar hur ”intresse” och ”behov” kan förstås från ett barndomssociologiskt perspektiv. Kane och Ljusberg diskuterar också vad som möjliggör och begränsar ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från elevers behov & intressen.


Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag. Elvstrand är aktuell med flera publikationer bland annat Ett barndomssociologiskt perspektiv på fritidshemmets uppdrag och praktik (2022) tillsammans med Lina Söderman Lago.


Monica Orwehag är universitetslektor vid Högskolan Väst men är också fritidspedagog och en av de första som intresserade sig forskningsmässigt för fritidshemmet i sin avhandling från 1999 som behandlade samverkan mellan fritidshem och skola.

Monica är numera pensionär men har i viss utsträckning fortsatt att forska och skriva. Främst har intresset under senare år riktats mot fritidshemmets didaktik. Föreläsningen tar upp centrala element i det som kan tänkas karaktärisera fritidshemmets pedagogiska grund och specifika didaktik som i många avseenden skiljer sig från skolans, även om det samtidigt finns mycket som förenar, inte minst barnen/eleverna.


Birgit Andersson har under hela sitt arbetsliv ägnat sig åt fritidshemmets pedagogiska praktik; som fritidspedagog, som lärarutbildare, som forskare och som anlitad expert av bland annat Skolverket och Skolinspektionen. Birgit har ett särskilt intresse för policy- och professionsfrågor samt det som hon ser som en central beståndsdel i fritidshemspedagogisk undervisning nämligen kommunikation och samvaro.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i hennes forskning om yrkesutvecklingen och kommer att handla om hur nämnda intresseområden kan relateras till varandra och får betydelse för fritidshemmets potential som språkande arena.'


Ett symposium är en vetenskaplig konferens som bygger på forskning.


I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare. Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.  
2195 kr Välj alternativ