Enskilda föreläsare

1986 fanns det inga fritidspedagoger på skolgården 1/6
1986 fanns det inga fritidspedagoger på skolgården 1/6
Hadar Nordin är fritidspedagog och arbetar med rast utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på KASAM (känsla av sammanhang). Han fokuserar på vilka faktorer med rasten som skapar och vidmakthåller gemenskap, hälsa och grund för lärande hos eleverna. Denna föreläsning tar avstamp i ett antal teoretiska perspektiv om varför rasten är en viktigt del av elevernas skoldag. Rasten lyfts som en naturlig del av den fritidspedagogiska undervisningen i samverkan med skolan. Hadar betonar även rasten som en viktig lärmiljö som skall vara tillgänglig för alla. Sagt om föreläsningen:
Många starka argument till skolgårdsverksamhet! Hadar är en väldigt duktig föreläsare, så han är fantastisk att lyssna på.
Det var konkret, bra koppling till teori. Handfasta tips blandat med visioner
Bra med fakta, bakgrund, exempel. Hadar är mycket påläst.
 
600 kr Lägg i varukorg
Gustav Sundh 6/9 2022. Digital föreläsning.
Gustav Sundh 6/9 2022. Digital föreläsning.
Vad handlar föreläsningen om?  •Uppbyggnaden av en rastverksamhet •Utformandet av rastaktiviteter •Normritiskt arbete •Elevernas delaktighet och ansvar Vad innehåller dessa delar? Jo, kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. Hur man lyfter och handleder kollegor. Jag ger er mina tankar, reflektioner och praktisk erfarenhet och min utarbetade metodik. Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever. Här är några exempel på vad man fick med sig efter föreläsningen utifrån min utvärdering: "Att se hur mycket man kan förändra rasten, med ett annat tänk och dina engagemang , idéer och förslag" "Alla konkreta tips och idéer vi fick ta del av" "Sättet att skapa förebilder på genom att låta alla elever synas i sammanhang där de lyckas" "Lånesystemet, leksaksbodens roll i rastverksamhetet samt hur den genus/normkritiska perspektivet på aktiviteter."
795 kr Lägg i varukorg
Pedagogiskt samtal 12/5 (Gratis)
Pedagogiskt samtal 12/5 (Gratis)
Tid: 12/5 - 19.00-20.00 Denna månad erbjuder vi en timmes pedagogisk samtal mellan Eva Kane, Elza Dunkels, Gustav Sundh och Hadar Nordin. De diskuterar ett antal olika frågeställningar utifrån det övergripande temat "Barnkultur och lek" Eva Kane är filosofie doktor och lektor i barn- och ungdomsvetenskap. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Elza är aktuell med sin nya bok ”Skärmstark – en handbok för vuxna om unga och skärmar” Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbilda Hadar Nordin är fritidspedagog och driver bland annat den icke statliga myndigheten Fritidsverket  
Läs mer
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 27/5 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 27/5 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
  • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
  • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
  • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
  • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 27 maj 2022, 09.00-10.30. Max 20 deltagare. Länk skickas dagen innan.      
600 kr Lägg i varukorg
Yoga, pedagogisk fortbildning och handledning i lantlig miljö
Yoga, pedagogisk fortbildning och handledning i lantlig miljö
Ta med arbetslaget eller varför inte vännerna på föreläsning, fortbildningsdag, kickoff eller after work! På Ultrå Hästgård i idylliska Brunne 15 minuter utanför Härnösand erbjuder vi yoga, föreläsning, pedagogisk fortbildning och handledning i lantlig miljö. Möjlighet till boende finns vid behov. På gården finns islandshästar, katter, hund och kanin. Vi erbjuder föreläsningar rörande: 
  • Tydliggörande lärmiljöer och pedagogik i förskola, skola och fritidshem.
  • Barn som utmanar.
  • Samverkan skola och fritidshem.
  • Utveckla rasten eller utomhuspedagogiken.
  • Utifrån era behov och önskemål.
Ansvarig för yoga är Caroline Tjernström som är yogalärare via Axelssons, utbildad hippolog, B- instruktör och C-tränare. Hadar Nordin är fritidspedagog, författare samt föreläsare och håller i den pedagogiska fortbildningen. Ta kontakt med oss här med er förfrågan! (Se priser nedan)
Läs mer
Sale! Fritidshemssymposium 2022
Fritidshemssymposium 2022
Boka senast 31/5 till boka-tidigt pris! 1800kr!
Målgrupp: Alla som arbetar i fritidshem, rektorer samt lärarutbildare vid högskolor och universitet. Föreläsare: Monica Orwehag, Karin Lager, Eva Kane, Anna-Lena Ljusberg, Helene Elvstrand, Birgit Andersson. Plats: Stockholm 26/10 och Malmö 18/11 Tid: 08.30-16.00 Moderator: Hadar Nordin
Tema: Fritidspedagogisk undervisning
 

Karin Lager är universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskar om policy- och kvalitetsfrågor i fritidshem. Karin har bland annat tagit fram ett material om kvalitet och kvalitetsarbete i fritidshem tillsammans med Skolverket samt medverkat i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om arbetssätt i fritidshem.

I ett forskningsprojekt om barns fritid i fritidshem har Karin bland annat identifierat kvalitetsaspekter som viktiga förutsättningar för fritidspedagogisk undervisning. I föreläsningen belyses kvalitetsaspekter ur både barn- och personalperspektiv och visar hur lärares arbete med undervisningsuppdraget relaterar till både materiella och personella förutsättningar.


Eva Kane, filosofie doktor och lektor i barn- och ungdomsvetenskap och Anna-Lena Ljusberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot fritidspedagogik och lärande, berättar om deras aktionsforskningsprojekt som tillsammans med fritidshemspersonal utforskade hur man kan göra för att verksamheten ska ”utgå från elevers intressen, behov och erfarenheter”.

Föreläsningen handlar om olika metoder för inventering av eleverna och diskuterar hur ”intresse” och ”behov” kan förstås från ett barndomssociologiskt perspektiv. Kane och Ljusberg diskuterar också vad som möjliggör och begränsar ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från elevers behov & intressen.


Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag. Elvstrand är aktuell med flera publikationer bland annat Ett barndomssociologiskt perspektiv på fritidshemmets uppdrag och praktik (2022) tillsammans med Lina Söderman Lago.


Monica Orwehag är universitetslektor vid Högskolan Väst men är också fritidspedagog och en av de första som intresserade sig forskningsmässigt för fritidshemmet i sin avhandling från 1999 som behandlade samverkan mellan fritidshem och skola.

Monica är numera pensionär men har i viss utsträckning fortsatt att forska och skriva. Främst har intresset under senare år riktats mot fritidshemmets didaktik. Föreläsningen tar upp centrala element i det som kan tänkas karaktärisera fritidshemmets pedagogiska grund och specifika didaktik som i många avseenden skiljer sig från skolans, även om det samtidigt finns mycket som förenar, inte minst barnen/eleverna.


Birgit Andersson har under hela sitt arbetsliv ägnat sig åt fritidshemmets pedagogiska praktik; som fritidspedagog, som lärarutbildare, som forskare och som anlitad expert av bland annat Skolverket och Skolinspektionen. Birgit har ett särskilt intresse för policy- och professionsfrågor samt det som hon ser som en central beståndsdel i fritidshemspedagogisk undervisning nämligen kommunikation och samvaro.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i hennes forskning om yrkesutvecklingen och kommer att handla om hur nämnda intresseområden kan relateras till varandra och får betydelse för fritidshemmets potential som språkande arena.'


Ett symposium är en vetenskaplig konferens som bygger på forskning.


I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare. Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.  
1800 kr Välj alternativ