Enskilda föreläsare

Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem är en mässa för dig som arbetar i fritidshem eller arbetar på förvaltningsnivå med utveckling av fritidshemverksamhet. Mässan kommer att hållas i Härnösand 25/1 och Jönköping 13/2. Temat 2024 är: Natur, teknik och samhälle och har sin utgångspunkt i kapitel 4 (LGR22) med fokus på:
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Här blandas workshops, föreläsningar, och dialoger med open space-forum. Dessutom deltar ett stort antal relevanta utställare med koppling till temat och fritidshemsverksamhet. Medverkande (uppdateras kontinuerligt): Beppe Singer - Experiment på fritidshem Linnea Malmsten - IKT-fritids Helene Elvstrand - Barnkonventionen och frtiidshemmet Medarrangörer   
I Härnösands hålls mässan på Technihus, som också är medarrangör. Adress: Storgatan 11, 871 31 Härnösand I Jönköping är Upptech medarrangör och mässan hålls på Kungsporten. Adress: Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Inbjudan utställare och samarbetspartners Är du intresserad av att delta som utställare? Fyll i detta formulär! Vid köp av studentbiljett ska CSN- eller Mecenatkortsnummer anges. Kortet skall tas med till mässan.
120 kr280 kr Välj alternativ
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Denna föreläsning är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
 • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
 • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
 • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, fritidspedagog, föreläsare och författare. Tid: Olika datum, 09.00-10.30. Priset avser per person. Länk skickas dagen innan.      
500 kr Välj alternativ
Socialt och emotionellt lärande i fritidshem
Socialt och emotionellt lärande i fritidshem
Målgruppen är personal i fritidshem. Innehåll:
 • "Vi jobbar med det sociala", vad menar vi egentligen?
 • Teoretiska perspektiv på socialt och emotionellt lärande.
 • Lärmiljöns inverkan på socialt och emotionellt lärande.
 • Konkreta verksamhetsexempel, så ökar vi inkludering och därmed det sociala välbefinnandet.
 • Avslutande frågestund
I kursen ingår ett enklare studiematerial för fortsatt arbete på hemmaplan. Kursledare: Hadar Nordin, fritidspedagog, föreläsare och författare. Tid: 17.00-18.30 Lokal: Meddelas senare  
595 kr Välj alternativ
Tillgängliga lärmiljöer i förskola och fritidshem – Skara 30/10
Tillgängliga lärmiljöer i förskola och fritidshem – Skara 30/10
För att barn och elever ska kunna ta in information, tillgodogöra sig kunskap, må bra och trivas behöver miljön vara begriplig och hanterbar. I den här föreläsningen får ni ta del av konkreta arbetssätt, men också varför dessa arbetssätt behövs. Det handlar om saker i vardagen som förenklar för alla barn, gynnar både barn och vuxnas arbetsmiljö och kan vara direkt avgörande för barn med olika typer av stödbehov. Ni får exempel utifrån lärmiljöns tre delar, social, pedagogisk och fysisk. Allt utgår från vardagen på förskola och fritidshem. Föreläsningen tar upp
 • Funktionsförståelse - vad som gör det svårare för vissa
 • Tydliggörande pedagogik
 • Relationer och bemötande, både med barn och elever och deras vårdnadshavare
 • Fysisk miljö
 • Kommunikation som stödjer språkutveckling
 

Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Hon har bland annat skrivit den uppskattade boken Specialpedagogik för fritids (studentlitteratur 2020). Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. Hon arbetar kontinuerligt med specialpedagogiska insatser i fyra olika förskolor. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov. Annelie har fördjupade kunskaper inom Tydliggörande pedagogik och Lågaffektivt bemötande.

 
Målgrupp - all personal i förskola och fritidshem. Föreläsningen kan också vara av intresse för andra som arbetar med barn och unga, t ex inom fritidsgårdar, föreningsliv, korttidstillsyn, lägerverksamhet och HVB.
  [hr]
Sagt om Annelies föreläsningar:
Många bra konkreta förslag och tankar att fundera vidare på. 
 
Bra föreläsare, lätt att lyssna på

Tid: 13:30-16:30 30/10, Skara Kommun Lokal: Meddelas senare  
595 kr Lägg till i varukorg
Sale! Fritidshemssymposium
Fritidshemssymposium
Tema: Fritidshemmet i ett samhällsperspektiv
Fritidshemssymposium 2023 är en konferens som bygger på svensk fritidshemsforskning. Förra årets symposium fick höga betyg av åhörarna och i år besöker vi 3 nya städer; Göteborg, Norrköping och Umeå. Innehållet är helt nytt jämfört med föregående år. Medverkande forskare är: Helena Ackesjö, Helene Elvstrand, Karin Lager och  Marina Wernholm
Boka tidigt-pris 1850kr gäller fram till 30/6

Innehåll

Helena Ackesjö  - Mjuka förmågor – fritidshemmets viktiga bidrag I föreläsningen problematiseras och diskuteras fritidshemmets traditionella kärnverksamhet. Vad skulle fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse kunna vara? Avslutningsvis berör  Ackesjö fritidshemsverksamhet i socioekonomiskt utsatta områden - den problematiska fritiden 2.0.   Helene Elvstrand  - Barns rättigheter och barnkonventionen i fritidshem I föreläsningen problematiserar Elvstrand centrala utgångspunkter i barnkonventionen och relaterar dessa till fritidshemmets uppdrag och verksamhet. Speciellt fokus läggs på inkluderingsfrågor   Karin Lager - Barns perspektiv i fritidshem - i verksamhet och forskning   Att utgå från barns perspektiv ses ofta som en av fritidspedagogikens grundpelare. Samtidigt visar forskning att barns inflytande över sin fritid inom fritidshemmets ramar minskar. I föreläsningen presenteras resultat från intervjustudier med barn om sin fritid i fritidshem.   Marina Wernholm. - Undervisning i ett fritidshem för alla? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd. Vidare berörs mötet mellan kunskapsområdena specialpedagogik och fritidspedagogik. Wernholm berättar också om hybrid lek i ett fritidshem för alla (!?) Seminariepass och forskarsamtal Dialog och seminarie kring aktuell fritidshemsforskning.  

Upplägg:

09.00 – 10.00 Incheckning med kaffe och macka 10.00-10.10  Moderator inleder 10.10-11.00 – Föreläsningspass 1 11.10-12.00 – Föreläsningspass 2 12.00-13.00 - Lunch 13.00-13.50 - Föreläsningspass 3 14.00-14.45 - Seminariepass 14.45-15.15 – Fika 15.15-16.00 –  Föreläsningspass 4 16.00-16.30 – Forskarsamtal   Frågor om utställning och samarbete via denna sida.
1850 kr Välj alternativ