Pedagogiska sommarprat

Vi på Utbildning Norr erbjuder i samarbete med nedanstående föreläsare inspelade sommarprat under hela juli månad.

1 Juli: Gustav Sundh РӀlskade skitungar

5 Juli: Tino Skovlund – ”Från ’jävla lekstuga’ till Lekotek.

7 Juli: Annelie Karlsson – ”Barn med NPF – i föräldraskap och som pedagog”

9 Juli: Joanna Lundin – ”Ett lärande som fungerar för alla!”

11 Juli: Jesper Nilsson – ”Sluta mäta – decentralisera läraren!”

13 Juli: Linnea Lindquist – ”Fritidshemmet, budgeten och skolsegregationen”

15 Juli: Alexander Skytte – ”Hemmasittande elever”

17 Juli: Johanna Olsson – ”Hästunderstödd pedagogik”

19 Juli: Elza Dunkels

21 Juli: Irina Eriksson – ”Om att säga förlåt”

23 Juli: Sofia Grimm – ”Fritidshemmet – där alla får plats”

25 Juli: Hadar Nordin – ”Sveriges uppkäftigaste fritidspedagog”

27 Juli: Avslutning

Alla prat kommer att publiceras via denna sida.

Kategori:

Beskrivning

Alla prat kommer att publiceras via denna sida.

Du gillar kanske också…

Sale! Fritidshemssymposium 2022
Fritidshemssymposium 2022
Boka senast 31/8 till boka-tidigt pris! 1995kr!
Målgrupp: Alla som arbetar i fritidshem, rektorer samt lärarutbildare vid högskolor och universitet. Föreläsare: Monica Orwehag, Karin Lager, Eva Kane, Anna-Lena Ljusberg, Helene Elvstrand, Birgit Andersson. Plats: Stockholm 26/10 och Malmö 18/11 Tid: 08.30-16.00 Moderator: Hadar Nordin
Tema: Fritidspedagogisk undervisning
 

Karin Lager är universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskar om policy- och kvalitetsfrågor i fritidshem. Karin har bland annat tagit fram ett material om kvalitet och kvalitetsarbete i fritidshem tillsammans med Skolverket samt medverkat i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om arbetssätt i fritidshem.

I ett forskningsprojekt om barns fritid i fritidshem har Karin bland annat identifierat kvalitetsaspekter som viktiga förutsättningar för fritidspedagogisk undervisning. I föreläsningen belyses kvalitetsaspekter ur både barn- och personalperspektiv och visar hur lärares arbete med undervisningsuppdraget relaterar till både materiella och personella förutsättningar.


Eva Kane, filosofie doktor och lektor i barn- och ungdomsvetenskap och Anna-Lena Ljusberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot fritidspedagogik och lärande, berättar om deras aktionsforskningsprojekt som tillsammans med fritidshemspersonal utforskade hur man kan göra för att verksamheten ska ”utgå från elevers intressen, behov och erfarenheter”.

Föreläsningen handlar om olika metoder för inventering av eleverna och diskuterar hur ”intresse” och ”behov” kan förstås från ett barndomssociologiskt perspektiv. Kane och Ljusberg diskuterar också vad som möjliggör och begränsar ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från elevers behov & intressen.


Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag. Elvstrand är aktuell med flera publikationer bland annat Ett barndomssociologiskt perspektiv på fritidshemmets uppdrag och praktik (2022) tillsammans med Lina Söderman Lago.


Monica Orwehag är universitetslektor vid Högskolan Väst men är också fritidspedagog och en av de första som intresserade sig forskningsmässigt för fritidshemmet i sin avhandling från 1999 som behandlade samverkan mellan fritidshem och skola.

Monica är numera pensionär men har i viss utsträckning fortsatt att forska och skriva. Främst har intresset under senare år riktats mot fritidshemmets didaktik. Föreläsningen tar upp centrala element i det som kan tänkas karaktärisera fritidshemmets pedagogiska grund och specifika didaktik som i många avseenden skiljer sig från skolans, även om det samtidigt finns mycket som förenar, inte minst barnen/eleverna.


Birgit Andersson har under hela sitt arbetsliv ägnat sig åt fritidshemmets pedagogiska praktik; som fritidspedagog, som lärarutbildare, som forskare och som anlitad expert av bland annat Skolverket och Skolinspektionen. Birgit har ett särskilt intresse för policy- och professionsfrågor samt det som hon ser som en central beståndsdel i fritidshemspedagogisk undervisning nämligen kommunikation och samvaro.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i hennes forskning om yrkesutvecklingen och kommer att handla om hur nämnda intresseområden kan relateras till varandra och får betydelse för fritidshemmets potential som språkande arena.'


Ett symposium är en vetenskaplig konferens som bygger på forskning.


I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare. Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.  
1995 kr Välj alternativ